Kategoriat
kohtaanto työelämä työmarkkinat työnantajat Yleinen

TE-palvelujen lääkkeet osaajapulaan

Kohtaannon käsite on laaja ja moniulotteinen. Yleisesti kohtaanto-ongelmasta puhutaan, kun työpaikat ja niissä vaadittavia taitoja osaava työvoima eivät kohtaa. Syinä kohtaanto-ongelmaan pidetään työntekijöiden osaamisen ja työkyvyn vastaamattomuutta työnantajien tarpeisiin, työpaikkojen ja työntekijöiden sijaitsemista eri alueilla sekä kannustinloukkuja. Meillä Uudenmaan TE-toimistossa on tarjolla selkeitä ratkaisuja kohtaanto-ongelman helpottamiseksi.

Kirjoittaja: Minna Helenius, Uudenmaan TE-toimiston johtaja

Pohjoismaisen työnhaun malli astuu voimaan ensi keväänä. Mallin tavoitteena on uudistaa työttömien työnhakua ja palvelutarpeen arviointia entistä yksilöllisemmäksi ja siten lyhentää työttömyysjaksojen kestoa, helpottaa lyhytaikaisen työn vastaanottamista sekä kannustaa työnhakuun.

Mallin tavoite on hyvä, mutta samaan aikaan tarvitaan yritysasiakkaiden laaja-alaista palvelutarpeiden selvittämistä.

Yrittäjää tulisi auttaa arvioimaan yrityksensä osaamistarpeita ja mahdollisuuksia työllistää tai teettää työtä siten, että se sopii yrityksen liiketoiminnalliseen tilanteeseen. Samalla tulisi varmistaa, että yrittäjällä on riittävä osaaminen rekrytoinneista ja työnantajana toimisesta.

Olemmekin Uudenmaan TE-toimistossa siirtyneet toimialakohtaiseen ja työnantajalähtöiseen työnvälitykseen, jossa sekä yritys- ja henkilöasiakkaiden osaamista ja osaamistarpeita selvitetään samanaikaisesti.

Kansainvälinen rekrytointimallimme valmistuu joulukuussa

Kohtaanto-ongelmaan vaikutetaan myös työperäisellä maahanmuutolla. Uudenmaan TE- toimistolla on vastuu kansainvälisen rekrytointimallin kehittämisestä TE-palveluiden osalta.

Mallin avulla luomme selkeitä palvelupolkuja yritysten kansainvälisten rekrytointien tueksi ja kehitämme myös uusia yrityslähtöisiä palveluita. Rekrytointeja tuetaan myös jo saatavilla olevilla työpaikkasuomi ja -ruotsi-palvelulla sekä esimerkiksi eurooppalaisen työnvälitysverkoston EURESin tarjoamien tapahtumapalveluiden ja työntekijöille ja työnantajille suunnattujen rahoituspalveluiden avulla.

Kansainvälinen rekrytointimallimme on julkaisuvalmiina joulukuussa.

Työperäiseen maahanmuuttoon liittyy olennaisesti myös lupaprosessit. Lupakäsittelyn nopeuttamiseksi kehitämme lainsäädäntöä, uudistamme prosesseja ja viranomaismenettelyjä.

Lisäksi panostamme järjestelmäkehitykseen ja laadukkaaseen asiakasneuvontaan.

Valtakunnallista ja alueellista näkökulmaa

Koronapandemia on kurittanut ilmailualan yrityksiä rajulla kädellä. Pandemia on romahduttanut lentoliikenteen matkustajamäärät, ja lukuisat alalla toimivat yritykset ovat ilmoittaneet irtisanomisista, lomautuksista ja tukitarpeista.

Viimeistään koronapandemia on osoittanut, että rakennemuutostilanteissa tarvitsemme kohtaanto-ongelmien ratkaisuissa valtakunnallisen ja alueellisen näkökulman.

Erilaisilla kohdennetuilla ja tilanteen mukaan mitoitetuilla työllisyys-, elinkeino- ja aluekehitystoimenpiteillä sekä muilla vastaavilla toimilla pyritään estämään talouden taantuminen.

Toimenpiteillä edistetään uusien työpaikkojen syntymistä, vanhojen uudistumista ja huolehditaan työntekijöiden mahdollisimman nopeasta uudelleentyöllistymisestä.

Laajaa yhteistyötä

Asiakaspalvelussa panostamme vahvaan alkuun ja työttömyysjaksojen lyhentämiseen. Asiakaspalveluun kuuluu osana työllistymissuunnitelmat.

Työllistymissuunnitelman merkitystä asiakkaan työllistymiseen ei tule liioitella eikä vähätellä. Työllistämissuunnitelma on hyvä apuväline, mutta ei itsessään vielä ketään työllistä.

Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan Uudenmaan TE-toimiston kolmen kuukauden määräaikaishaastattelu oli vuoden 2019 tietojen perusteella järjestetty keskimäärin noin 75 prosentille niistä työnhakijoista, joille haastattelu oli tullut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetusta laissa säädettyjen määräaikojen perusteella järjestää.

Vuotta 2020 koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska covid-19-pandemian takia haastattelujen järjestämistä koskevaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain säännöstä oli muutettu väliaikaisesti. 

Vastaavasti vertailtaessa vuoden 2019 ja 2020 julkisiin työvoimapalveluihin osallistuneiden asiakkaiden määrää keskimäärin kuukaudessa, voidaan todeta, että työllistymissuunnitelman puuttumattomuus ei estänyt asiakkaiden pääsyä palveluihin.

Tarvitsemme kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi ja työttömyysjaksojen lyhentämiseksi työnantajalähtöisiä työnvälityspalveluita, julkisen ja yksityisen sektorin tiivistä yhteistyötä sekä kohdennettuja työtarjouksia ja palveluita.

Yhteistyöhön tarvitsemme yritykset, koulutuksen järjestäjät sekä ennakointityötä tekevät verkostot.