Kategoriat
kohtaanto työelämä työmarkkinat työnantajat

Palkkatuki on tepsivä täsmälääke elämän murroksissa 

Palkkatuki on yksi merkittävimmistä palveluista, joita TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeilut tarjoavat. Tuki on kuitenkin monille mysteeri, joten siihen myös suhtaudutaan varauksella. Palkkatuki tarkoittaa pähkinänkuoressa sitä, että osa uuden työntekijän palkkakustannuksista korvataan työnantajalle. Lähtökohtana tuen myöntämiselle on aina työntekijän tilanne ja tarpeet.

Kirjoittaja: Niko Vähäkuopus, johtava asiantuntija, Uudenmaan TE-toimisto

Törmäämme usein negatiivisiin käsityksiin palkkatuesta niin työnhakijoiden kuin työnantajienkin taholta. Ne tiivistyvät ajatukseen, että tuki leimaisi työntekijän jollain ikävällä tavalla, jos työllistyminen ei ole onnistunut ilman ulkopuolista apua.

Todellisuudessa harvat suuret muutokset onnistuvat suoraan ja ilman tukea. Merkitykselliset muutokset ovat myös työllisyyspalveluiden tarkoitus eli auttaa työnantajia ja työntekijöitä kohtaamaan.  

Jokainen palkkatukihakemus on iloinen asia, koska se aina tarkoittaa, että tekijä ja työnluoja ovat kohdanneet ja ovat valmiita solmimaan yhteistyösuhteen. Tilanteet voivat kuitenkin olla monimuotoisia, koska kyse on aina ihmisistä kahdella puolella yhteistä pöytää.

Suuri päätös aiheuttaa väistämättä myös epävarmuutta, sillä sitä uuden työn vastaanottaminen ja tarjoaminen ilman muuta ovat.  

Tukea molemmille osapuolille

Pitkään työelämässä ollut henkilö voi olla vaihtamassa työtä uudelle alalle. Tuolloin hän tarvitsee aikaa ja mahdollisuuden perehtyä uuden toimialan vaatimuksiin ja työpaikan toimintatapoihin.

Nuori on voinut jäädä ilman ammattia, koska koulun penkillä istuminen ei ole sopinut hänelle. Hänen tilanteessaan oppisopimuskoulutus käytännönläheisesti suoraan työpaikalla, on paras tie eteenpäin.  

Edelliset esimerkit ovat yleisempiä tapoja hyödyntää palkkatukea muulla kuin terveydellisellä perusteella. Ihmisen vamma tai sairaus voi heikentää hänen toimintamahdollisuuksiansa työntekijänä. Tällaiset esteet voidaan ylittää juuri palkkatuen avulla ja mahdollisesti yhdistämällä siihen TE-toimiston myöntämä työolosuhteiden järjestelytuki.  

Palkkatuki on kaikille osapuolille hyvä palvelu, niin työnantajalle, työntekijälle kuin yhteiskunnallekin.

Työnantaja saa monipuolista apua rekrytointiin, joka on kallis, pitkä ja raskas prosessi. Näiden kustannusten aleneminen on hyvä kannustin palkkamaan lisää työntekijöitä, antamaan aikaa perehtymiselle ja yhteen kasvamiselle.

Työntekijän tilanne taas otetaan huomioon ja polkua eteenpäin tuetaan hänen tarpeistaan lähtien ilman painetta olla ”valmis” heti.

Yhteiskunta hyötyy, kun yritykset löytävät sopivaa työvoimaa ja työttömät sopivaa työtä. Palkkatukeen liittyvät kustannukset eivät ole merkittäviä verrattuna työttömyyden laajoihin kustannuksiin tai työttömyydestä johtuviin riskeihin inhimillisellä ja yleisellä tasolla. 

Palkkatuella on väliä

Työvoimapalveluiden vaikuttavuutta ja kustannuksia on tutkittu niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Viime vuosina Suomessa on julkaistu useita laajoja selvityksiä näistä aiheista, vaikka on heti sanottava, että tämä on tutkimuksellisesti hyvin haastavaa.  

Palveluiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä kiinnittymään avoimille työmarkkinoille. Vaikutukset voivat tapahtua kuitenkin sellaisella aikavälillä, jolloin palveluiden ja niiden avaamien mahdollisuuksien välisen yhteyden näyttäminen on tutkimuksellisesti vaikeaa.

Syy on pohjimmiltaan siinä, että yksilöiden välillä on niin valtavia eroja, jolloin tilastollinen tarkastelu rajaa pois tai voi olla sokea asioille, jotka ihmisten arjessa ovat ratkaisevia. Tämä myös alleviivaa sitä, että ratkaisujen on lähdettävä aina ihmisten omista lähtökohdista. 

Tästä kaikesta huolimatta voimme tukeutua olemassa olevaan tietoon, että yksityisille työnantajille ja oppisopimukseen suuntautuva palkkatuki on yksi tehokkaimmista keinoista, joita työvoimapalveluilla on. Näillä palveluilla on huomattava vaikutus siihen, miten ihmisten tilanteet kehittyvät.

Tutkimukset näyttävät, että erityisesti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä palkkatuella työllistettyjen työttömyys vähenee ja tulotaso nousee eli he todellakin pääsevät mukaan työelämään ja pysyvät siellä.

Mahdollisuus eteenpäin 

Laki itsessään kuvaa hyvin, kenelle palkkatuki on oikein tarkoitettu.

Tuella pyritään parantamaan työnhakijan ammatillista osaamista ja mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Tämä voi tarkoittaa perehtymistä uusiin tehtäviin tai kokonaan uuden ammatin opiskelua oppisopimuksella.

Palkkatuella tuetaan henkilöitä, joiden tuottavuus on alentunut olemassa olevassa tehtävässä. Tuella pyritään estämään pitkittyneen työttömyyden jatkuminen, jos se on uhka työttömän kohdalla.  

Kaikki nämä tilanteet ovat inhimillisiä ja ne voivat kohdata ketä tahansa meistä. Palkkatukeen kannattaa suhtautua työttömän työnhakijan tarpeesta lähtevänä palveluna, vaikka tuki lopulta maksetaankin työnantajalle.  

Teemme TE-toimistossa kovasti työtä, jotta palkkatuen mahdollisuudet ymmärrettäisiin laajasti ja sen käyttöä lisättäisiin. Kokonaisuutta kehitetään ja olemme valmistautumassa palkkatukilainsäädännön uudistukseen sekä täysin uusien, teknisten työkalujen käyttöönottoon palkkatukipäätöksenteossa sekä palkkatuen maksatuksessa.

Nämä muutokset toivottavasti selkeyttävät prosessia niin, että tulevaisuudessa palkkatuki on helpompi hahmottaa ja sen hakeminen on entistä vaivattomampaa.  

Loppujen lopuksi kysymys on siitä, kuinka voimme murtaa muureja työn ja työntekijöiden välillä, jotta me kaikki hyödymme siitä yhdessä.

Kirjoittaja tekee palkkatuesta väitöskirjaa Helsingin yliopistoon.  

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *